Asiantuntijapalvelut työpaikan riskien tunnistamiseen ja hallintaan

Yrityksemme tarjoaa asiantuntijapalveluita sosiaali- ja terveydenhuollon riskien tunnistamisessa- ja hallinnassa, varautumisessa ja turvallisuudessa. Vaikka pääpainomme on sosiaali- ja terveydenhuollossa, niin osaamisemme on käytettävissä myös muille toimialoille. Uskomme, että ulkopuolinen asiantuntija voi havainnoida mahdollisia turvallisuuden puuttuvia palasia prosesseissa.

Palvelumme asiantuntijoille

Riskien hallinta

Sosiaali- ja terveydenhuollossa riskienhallinnan osaaminen luo pohjan kaikelle toiminnalle. Riskien tunnistaminen ja niiden hallinta antavat organisaatiolle mahdollisuuden kehittyä paremmaksi ja tehokkaammaksi.

Toiminnassa riskienhallinta tulee ottaa huomioon kaikilla tasoilla ja sisällyttää se osaksi jokapäiväistä toimintaa. Onnistunut ja toimiva riskienhallinta on osa laatua ja laadunhallintaa.

Turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat

Asiantuntijamme avulla laadimme yhteistyössä teidän toiminnallenne vaaditut lakisääteiset pelastussuunnitelmat. Pelastussuunnitelman tarkoitus on kehittää riskien tunnistamista, tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisemistä sekä varautumista onnettomuustilanteisiin ja niissä toimiseen.

Pelastussuunnitelmalla täytetään lain edellyttämä taso. Turvallisuussuunnitelmassa otetaan huomioon myös muut turvallisuuden osa-alueet. Asiantuntijamme auttaa teitä laatimaan turvallisuussuunnitelman teidän toimintaympäristönne haasteet ja riskit huomioiden.

Riskienarviointien –ja hallintaan liittyvien dokumenttien laatiminen parantaa työpaikan laadunhallintaa ja tekee turvallisuustyön näkyväksi. Tunnistettuihin riskeihin voidaan varautua, jolloin toiminnan jatkuvuus varmistetaan. Asiantuntijamme avulla laadimme teille toimintanne kattavat riskiarviointi –ja hallintadokumentit.

Turvallisuusauditointi

Turvallisuusauditoinnin avulla selvitetään nykytila ennalta valitun kriteeristön tai standardin pohjalta.

Auditointi voi olla oma auditointi tai osa laajempaa auditointikokonaisuutta. Asiantuntijamme avulla voitte laatia yrityksellenne sopivan auditointikriteeristön (omavalvonta työkalu) tai voimme myös toteuttaa auditoinnin tai sen osan yritykseenne valitsemanne kriteeristön pohjalta.

Turvallisuusjohtaminen

Asiantuntijamme avulla selvitetään yrityksen turvallisuustoiminnan nykytilanne huomioiden turvallisuuden osa-alueet.

Turvallisuusjohtaminen on osa jokapäiväistä johtamista; sen avulla varmistetaan osaaminen, riskienhallinta, toiminnan jatkuvuus sekä ulkoinen että sisäinen viestintä.

Varautuminen

Varautuminen häiriötilanteisiin vaati yritykseltä ja työyhteisöltä oman toimialueen tuntemuksen lisäksi kokonaisvaltaista näkemystä syy-seuraussuhteisiin sekä riippuvuuksien tunnistamista.

Vahvuutenamme on sosiaali- ja terveysalan valmiussuunnittelu usean vuoden ajalla poikkihallinnollisesti yhteistyössä eri viranomaisten kanssa.

Erikseen räätälöivät palvelut

  • Turvallisuuspäällikköpalvelut
  • Työsuojelupäällikköpalvelut
  • Turvallisuuteen liittyvien asiakirjojen ja dokumenttien päivittäminen