Ensiapukoulutukset

Kaikki SPR:n ensiapukurssit ja niistä saadut SPR:n todistukset ovat voimassa kolme (3) vuotta. Suositus on, että kolmen vuoden välein henkilö kertaa ensiaputaitojaan ensiapukurssilla.

Hätäensiapukurssi 4h

Kurssin suorittanut osaa aloittaa omatoimisesti hätäensiavun.


Kurssin sisältö

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • Hätäensiavun perusteet ( sisältää tajuttoman ensiavun, peruselvytyksen, vierasesine hengitysteissä, verenkierron häiriötila ja verenvuodon tyrehdyttäminen)
 • Tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia
 • Tapaturmien ehkäisy

Hätäensiapukurssi 5h

Kurssin suorittanut osaa aloittaa omatoimisesti hätäensiavun.


Kurssin sisältö

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • Hätäensiavun perusteet (sisältää tajuttoman ensiavun, peruselvytyksen, vierasesine hengitysteissä, verenkierron häiriötila ja verenvuodon tyrehdyttäminen)
 • Haavat
 • Nivelvammat
 • Tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia
 • Tapaturmien ehkäisy

Hätäensiapukurssi 6h

Kurssin suorittanut osaa aloittaa omatoimisesti hätäensiavun.


Kurssin sisältö

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • Hätäensiavun perusteet (sisältää tajuttoman ensiavun, peruselvytyksen, vierasesine hengitysteissä, verenkierron häiriötila ja verenvuodon tyrehdyttäminen)
 • Haavat
 • Keskeisimmät sairauskohtaukset
 • Tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia
 • Tapaturmien ehkäisy

Hätäensiapukurssi 7h

Kurssin suorittanut osaa aloittaa omatoimisesti hätäensiavun.


Kurssin sisältö

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • Hätäensiavun perusteet (sisältää tajuttoman ensiavun, peruselvytyksen, vierasesine hengitysteissä, verenkierron häiriötila ja verenvuodon tyrehdyttäminen)
 • Haavat
 • Tavallisimmat sairauskohtaukset
 • Nivelvammat
 • Tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia
 • Tapaturmien ehkäisy

Hätäensiapukurssi 8h

Kurssin suorittanut osaa aloittaa omatoimisesti hätäensiavun.


Kurssin sisältö

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • Hätäensiavun perusteet (sisältää tajuttoman ensiavun, peruselvytyksen, vierasesine hengitysteissä, verenkierron häiriötila ja verenvuodon tyrehdyttäminen)
 • Haavat
 • Tavallisimmat sairauskohtaukset
 • Palovammat
 • Tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia

Ensiapukurssi EA1 (16h)

Kurssin suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perusteet kurssin sisällön mukaan.


Kurssin sisältö

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • Hätäensiavun perusteet
 • Haavat
 • Tavallisimmat sairauskohtaukset
 • Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
 • Nivelvammat ja murtumat
 • Myrkytykset

Ensiapukurssi EA2 (16h)

Kurssin suorittanut osaa aloittaa ensiavun antamisen niin tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa kuin antaa ensiapua myös haasteellisimmissa ja vaativimmissa tilanteissa sekä ehkäistä tapaturmia.


Kurssin sisältö

 • Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa
 • Hätäensiapu
 • Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä
 • Pään ja kasvojen vammat
 • Vammojen ensiapu
 • Loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu
 • Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot
 • Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa
 • Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa

Ryhmäkohtaisia erityisaiheita:

 • Ensiavun ja terveystiedon kartuttaminen
 • Oman terveyden ja turvallisuuden edistäminen
 • PPE-D- peruskurssi 4 h

Turvallisuus ja varautumiskoulutukset

Varautumiskoulutus

Koulutuksen tavoitteena on parantaa koulutettavien ymmärrystä yhteiskunnan ja työyhteisön varautumisen perusteista sekä antaa valmiuksia oman työpisteen valmiussuunnitteluun. Koulutus soveltuu kaikille työntekijöille ja sitä voidaan tarvittaessa räätälöidä osallistujien osaamistason mukaan. Varautuminen yrityksessä ja työyhteisössä lähtee riskienarvioinnista. Mahdolliset riskit pyritään tunnistaan ja tekemään tarvittavat toimenpiteen niiden poistamiseksi tai pienentämiseksi. Valmiussuunnitelmin pyritään varautumaan tunnistettuihin riskeihin. Varautumiskoulutuksissa lähestymme varautumista yhteiskunnan turvallisuusstrategian (YTS) sekä siinä kuvattujen elintärkeiden toimintojen ja uhkamallien avulla.

Järjestelmäturvallisuus ja inhimillinen tekijä (Asiakas- ja potilasturvallisuuskoulutus)

Järjestelmät ja prosessit koostuvat edelleen pitkälti ihmisistä. Prosessiturvallisuudessa otetaan huomioon niin järjestelmän turvallisuus, kuin myös inhimilliset tekijät, jotka vaikuttavat toimintaan. Mahdollisissa turvallisuuspoikkeamissa virheen mahdollisuus lähtee kummastakin. Kokonaisuuden ymmärtäminen ja erityisesti inhimillisten tekijöiden ottaminen osaksi järjestelmäturvallisuutta kehittää prosesseja. Koulutus katsoo turvallisuutta laajana käsitteenä ja auttaa organisaatiota kehittämään prosessien turvallisuutta.

Uhkatilanne koulutus (kysy simulaatiokoulutus mahdollisuutta)

Asiakas kohtaamiset voivat olla nykypäivänä haasteellisia. Erilaiset uhkatilanteet ja myös väkivalta on lisääntynyt. Työntekijällä on mahdollisuus kohdata työssään ihmisiä, joiden käytös tai toiminta voi muodostaa uhan työpaikan hyvinvoinnille tai työntekijöille. Suurin osa näistä tilanteista on ennaltaehkäistävissä oikeanlaisella toiminnalla, sekä työyhteisön oikeanlaisella varautumisessa. Turvallisuus on työyhteisön yhteinen asia. Koulutettu ja oikeilla asenteilla varustettu työntekijä on kykenevä selviytymään uhkatilanteista tehokkaasta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortti

Turvakorttikoulutus on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville henkilöille. Se antaa työntekijöille valmiudet onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn sekä oikeaan toimintaan onnettomuustilanteissa. Koulutus on kestoltaan yhden työpäivän ( 8h) mittainen. Kurssin läpäisseet saavat työturvallisuuskortin, joka on voimassa viisi vuotta. Koulutus korostaa työntekijän roolia riskien ennaltaehkäisijänä ja pitää sisällään turvallisuuden kehittämisen teorian, ryhmätyön sekä valinnaisen käytännön harjoituksen. Osallistujille jaettava aineisto sisältää lisäksi toimintaohjeita sekä tarkastuslistoja työpaikan turvallisuuden parantamiseksi.


Toiminnalliset turvallisuuskoulutukset

Koulutuksissa käydään läpi työpaikan turvallisuusasioita konkreettisten esimerkkien kautta. Tällä tavalla yhdessä keskustelemalla ja havainnoimalla työympäristöään osallistujat hahmottavat omakohtaisesti erilaisia toimintatapoja.

Toiminnallisten turvallisuuskoulutuksen sisällöksi valitaan työpaikkakohtaisesti ajankohtainen asia. Käytettävissä olevan ajan sallimissa rajoissa valitaan kullekin koulutustapahtumalle keskeiset teemat:

 • poistumisturvallisuus
 • poistumisharjoitus
 • turvallisuuskävely
 • valmiussuunnittelu, varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin
 • riskikartoitukset
 • toimitilaturvallisuus
 • työturvallisuus ja työsuojelu
 • rikosturvallisuus
 • työympäristön tietoturvallisuus

Yrityksemme ei järjestä itsepuolustuskoulutusta uhkatilannekoulutusten yhteydessä. Kouluttamamme uhkatilanne koulutus perustuu lakiin ja sen rajoissa toimimiseen. Kauttamme on mahdollista löytää kontaktit yrityksiin, jotka järjestävät itsepuolustuskoulutusta asianmukaisella tavalla.

Lähtökohtamme on, että koulutukset räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaan. Uskomme vakaasti, että samaa koulutuspakettia ei voida pitää toistuvasti, vaan koulutuksessa tulee ottaa aina huomioon asiakkaan tarpeet, tavoitteet ja lähtökohdat. Meille asiakas on tärkeä ja luomme aina luottamuksellisen suhteen asiakkaisiimme.


Yhteistyöverkostojemme kauttamme tarjoamat koulutukset

Koulutuksissa käydään läpi työpaikan turvallisuusasioita konkreettisten esimerkkien kautta. Tällä tavalla yhdessä keskustelemalla ja havainnoimalla työympäristöään osallistujat hahmottavat omakohtaisesti erilaisia toimintatapoja.

Toiminnallisten turvallisuuskoulutuksen sisällöksi valitaan työpaikkakohtaisesti ajankohtainen asia. Käytettävissä olevan ajan sallimissa rajoissa valitaan kullekin koulutustapahtumalle keskeiset teemat:

 • EKG koulutus
 • Defusing toiminnan käynnistäminen ja kehittäminen koulutus
 • Yksin työskentelyn riskien havainnointi koulutus
 • Ensihoidon taktiset koulutukset

Kysy meiltä muitakin koulutuspakettejamme. Kauttamme on saatavissa myös terveydenhuollon kliinisiä koulutuksia.